Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-17

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Kościan obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, pokój nr 9.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.

Wnioski można składać:

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: /GOPSKoscian/SkrytkaESP

·         papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w godzinach: poniedziałek 8-17, wtorek – piątek 7.30-15.15.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 1319KB)
 2. Informacja dla wnioskodawcy (plik docx 13KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik doc 28KB)

"Bezpieczna praca za granicą"

Data publikacji: 2022-08-16

Plakat

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 19KB)

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-08-16

Informujemy, że wnioski o "dodatek węglowy" będzie można składać niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Realizacją wniosków zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 tel. (65) 512-07-26 wew. 20 lub 26

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022r.

Po opublikowaniu Rozporządzenia komunikat o możliwości i terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie ponownie opublikowany na stronach: Gminy Kościan www.gminakoscian.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie www.koscian.gopsinfo.pl.

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-08-12

Informujemy, że wnioski o dodatek węglowy składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie od środy, tj. 17 sierpnia 2022r. (pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku) do 30 listopada 2022r.

Informacja

Data publikacji: 2022-08-05

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim.

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 17KB)

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-07-29

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 261KB)

Bezpieczeństwo Seniorów w Internecie

Data publikacji: 2022-07-27

Załączniki:

 1. Program (plik pdf 599KB)

Zapytaie ofertowe na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kościan

Data publikacji: 2022-07-12

Załączniki:

 1. Oferta (plik pdf 556KB)
 2. Pełnomocnictwo (plik pdf 135KB)
 3. Protokół (plik pdf 225KB)
 4. Wykaz środków (plik pdf 198KB)
 5. Wzór umowy (plik pdf 4373KB)
 6. Zapytanie ofertowe (plik pdf 4048KB)

Informacja o możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-11

Informujemy, że 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.- czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy – należy złożyć do dnia 15 lipca 2022 r.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2022/2023 (od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.)

Data publikacji: 2022-07-07

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane:

 • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną -  od dnia 

1 lipca 202 roku

 • w przypadku wniosków składanych w formie papierowej  - od dnia  

1 sierpnia 2022 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

UWAGA !!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń rodzinnych, o prawidłowe wpisywanie numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2022/2023 (od października 2022 do 30 września 2023)

Data publikacji: 2022-07-07

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że:

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane drogą elektroniczną są przyjmowane od dnia 1 lipca 2022 roku
 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o prawidłowe wpisywanie numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

Terminy przelewów bankowych w III kwartale 2022 r.

Data publikacji: 2022-07-07

 

Rodzaj świadczenia

 

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

Świadczenia rodzinne

26.07.2022

25.08.2022

26.09.2022

Fundusz alimentacyjny

26.07.2022

25.08.2022

26.09.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

29.07.2022

30.08.2022

30.09.2022

 

 

Studiuj bez barier w Poznaniu

Data publikacji: 2022-06-15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z poznańskimi uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną i zawodową oraz wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do zdobycia wyższego wykształcenia. 

Załączniki:

 1. Informator (plik pdf 6973KB)
 2. Informacja (plik pdf 662KB)

Wyjazd z obywatelami Ukrainy

Data publikacji: 2022-06-13

W dniu 8 czerwca 2022 r.  Wójt Gminy Kościan oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zorganizowali wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla 57 obywateli Ukrainy, mieszkających na terenie gminy Kościan.

Celem wyjazdu było miasto Wrocław i częściowe poznanie jego dorobku.

Szkoleniowy punkt wyjazdu zrealizowali wspaniali pracownicy z ramienia Komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu, st. inspektor, pan  Paweł Grabczewski oraz pani Iwona Kurzawa, przekazująca informacje  w języku ukraińskim.

Zaprogramowany cykl szkolenia był bardzo ciekawy m.in. poznanie historii budowy hali Stulecia, umieszczonej tam tzw. Iglicy, jak również zwiedzanie Japońskiego Ogrodu oraz fontanny multimedialnej.

Na zakończenie przekazu, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od przedstawicieli Straży Miejskiej we Wrocławiu breloczki odblaskowe.

Zwiedzanie afrykarium – zoo, hali Stulecia, fontanny multimedialnej i innych obiektów zrobiło duże wrażenie na ukraińskich turystach.

Wspólnie spędzony czas w tym dniu przez obywateli Ukrainy z  inspektorem Urzędu Gminy Kościan oraz  pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie  miał szczególne znaczenie dla pogłębienia integracji.

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Szkolenia dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-05-04

PlakatPlakatPlakat

Informacja

Data publikacji: 2022-04-15

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie będzie czynny do godz. 13.00.

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2022-04-14

Terminy przelewów bankowych w II kwartale 2022 r.

Data publikacji: 2022-03-30

 

Rodzaj świadczenia

 

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

Świadczenia wychowawcze (500+)

20.04.2022

19.05.2022

21.06.2022

Świadczenia rodzinne

25.04.2022

25.05.2022

24.06.2022

Fundusz alimentacyjny

25.04.2022

25.05.2022

24.06.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

28.04.2022

30.05.2022

28.06.2022

Z POWER-em do pracy!

Data publikacji: 2022-03-24

Plakat

Załączniki:

 1. Informacja o projekcie (plik pdf 191KB)

Pomoc dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-23

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa daje możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Aby otrzymać powyższą pomoc, osoby przebywające na terenie Gminy Kościan zobowiązane są złożyć wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15,  który zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan został upoważniony do realizacji tego zadania.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (plik docx 41KB)

KOMUNIKAT DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-03-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie uprzejmie informuje, że świadczenia w formie dodatku osłonowego na wnioski złożone do dnia 31 stycznia 2022 r. zostaną wypłacone po otrzymaniu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Informacja

Data publikacji: 2022-03-11

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, obywatele Ukrainy szukający azylu w Polsce potrzebują naszej pomocy. Uruchamiamy w GOPS Kościan zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Tylko wspólne i skoordynowane działania mają szansę przynieść realne wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy pełni uzasadnionych obaw o życie i zdrowie swoje oraz najbliższych uciekają ze swojej ojczyzny. Prosimy, w miarę możliwości, o wsparcie i przyłączenie się do akcji.

 Aktualnie potrzebne są:

- żywność długoterminowa,

- ręczniki, pościele, koce, kołdry, poduszki, garnki, sztuce,  ręczniki, krzesła( 10 sztuk) , stoły ( 2 sztuki),  pralka, lodówka,

środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie i szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry.

Kontakt i miejsce zbiórki:        

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 tel. 65 512-35-43 , tel. komórkowe 693 971 076, 693 972 145

Pomoc Ukraińcom

Data publikacji: 2022-03-04

Drodzy mieszkańcy Gminy Kościan, goście z Ukrainy! W związku z zaistniałą sytuacją pragnę przekazać kilka podstawowych informacji i adresów związanych z obecną sytuacją.

Procedura zgłaszania się uchodźców do gmin:

a) jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywienia wystarczy, że zgłoszą się w gminie i zarejestrują swój pobyt dłuższy niż 30 dni zgodnie obowiązującymi przepisami (Ustawa o ewidencji ludności) – tel. Urząd Gminy Kościan 65 512 10 01, e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl

b) jeśli uchodźcy nie mają gdzie nocować i przebywać powinni zgłosić się do punktu recepcyjnego na Targach Poznańskich lub skontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (tel. 61 854 99 00) bądź Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 65 512 35 43), e-mail: gops@gopskoscian.pl

c) uchodźcy przebywający już pod opieką osób prywatnych, rodzin lub organizacji pozarządowych (które ten pobyt fundują) nie muszą się kontaktować z WCZK.

Równocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Kościan:

 1. Prosimy osoby prywatne lub instytucje, które deklarują przyjęcie uchodźców w swoich domach lub placówkach, by zgłaszać ten fakt na tel. 722 323 142 (numer alarmowy Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Kościan) lub mailem sekretariat@gminakoscian.pl
 2. Punkt zbiórki darów dla Ukraińców w powiecie kościańskim został wyznaczony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kościan ul. Gostyńska 38, tel. 65 511 01 66, e-mail: pcprkoscian@wp.pl
 3. Można wesprzeć Ukraińców finansowo, np. siepomaga.pl

W załączeniu lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom. Uwaga – mają być tylko rzeczy nowe!

Więcej szczegółowych informacji na https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

 

                                                                                     Wójt Gminy Kościan

                                                                                     /-/ Andrzej Przybyła

Lista potrzeb

Załączniki:

 1. Apel Ukraina (plik odt 9KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...