ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-01

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2022 roku przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, pokój nr 9:

 • w poniedziałki w godzinach 8.30 do 16.30,
 •  od wtorku do piątku w godzinach 8.00 do 14.45

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP. 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Dodatek przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego,
 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
 • gospodarstwo domowe zakupiło paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy nie wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)),
 • gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodząca z mikroinstalacji, w rozumienie art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383).

Wysokość świadczenia:

 • 1000 zł dla gospodarstwa domowego
 • 1500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh

W celu uzyskania podwyższonej kwoty dodatku elektrycznego do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem elektrycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.
 

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć najpóźniej do 1 lutego 2023 roku.

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 roku.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek elektryczny (plik pdf 3072KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie dodatków węglowych

2022-11-09

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym  z 27 października zakłada możliwość wypłaty dodatku w przypadku gdy:
- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo  domowe, a w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
- źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Przesłanką do wypłaty dodatku węglowego w przypadku takich gospodarstw domowych będzie decyzja administracyjna, wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie..

W związku z niniejszym informujemy zainteresowane osoby, które spełniają w/w wymogi, a których wnioski pozostawiono wcześniej bez rozpatrzenia o możliwości ponownego złożenia wniosku o dodatek węglowy.

Przypominamy, że wnioski można składać:

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: /GOPSKoscian/SkrytkaESP

·         papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w godzinach: poniedziałek 8-17, wtorek – piątek 7.30-15.00.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Kościan. Komunikat Wójta Gminy Kościan dotyczący zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Kościan.

2022-11-09

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościan!

Pragnę poinformować, że Gmina Kościan przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku. W tym celu w dniu 8 listopada 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kościan została zamieszczona informacja o tym fakcie, na podstawie której będziemy mogli zakupić węgiel od jednej z sześciu spółek podanych w wykazie Ministra Aktywów Państwowych, a następnie dokonać jego dystrybucji dla mieszkańców Gminy Kościan.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe, korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Zakupu węgla na warunkach preferencyjnych będzie można dokonać w dwóch transzach, maksymalnie 3 tony w okresie grzewczym 2022/2023:

 • w okresie do 31 grudnia 2022 roku w ilości 1,5 tony
 • w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1,5 tony.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski do Wójta Gminy Kościan można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wnioski będą dostępne na miejscu. Można je również pobrać z linku dostępnego poniżej:

WZÓR WNIOSKU O ZAKUP WĘGLA

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Punkty dystrybucji będą znajdowały się na terenie Gminy Kościan oraz na terenie Miasta Kościana. Szczegółowe informacje dotyczące punktów dystrybucji oraz ich lokalizacje zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży węgla znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościan (BIP) w zakładce – „Preferencyjny zakup węgla” oraz w aktualnościach na stronie www.gminakoscian.pl.

 

    Wójt Gminy Kościan

    /-/ Andrzej Przybyła

 

Załączniki:

 1. Wniosek preferencyjny o zakup węgla (plik docx 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

2022-10-31

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" ” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.– edycja 2023.

Program opieka wytchnieniowa adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Natomiast program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu życiu codziennym osoby niepełnosprawnej. Adresatami programu mogą być dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zw. ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kościanie uprzejmie informuje, iż Ośrodek będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2023 z Programów  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka Wytchnieniowa” ” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.      

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z w/w programów proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 65 512 35 43;  65 512 07 26 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.15 w terminie do 7 listopada 2022r.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do mieszkańców Gminy Kościan – zima 2022/2023

2022-10-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy  Kościan o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne.

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy  o kontakt.

Numer alarmowy: 112

Policja: 47 77 26200  lub 47 77 26211

Pogotowie ratunkowe: 999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie:  65 512 35 43     lub     65 512 07 26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w swoim zakresie  prowadzi szereg działań mających na celu pomoc osobom  bezdomnym, samotnym, ubogim i niepełnosprawnym:

          - systematyczny monitoring sytuacji rodzin zagrożonych,

          - współpraca  z policją, służbą  zdrowia,

          - kontakt z sołtysami, środowiskiem lokalnym, 

          - pomoc finansowa i rzeczowa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

          - kierowanie do noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych,

Osoby bezdomne z terenu Gminy Kościan schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Pogotowia Społecznego w Poznaniu ul. Bydgoska 6/7.

Pamiętajmy, że Państwa aktywna postawa może uratować ludzkie życie.

Ikonka symbolizująca artykuł

103 Rocznica Urodzin

2022-10-28

Pani Cecylia Marach urodziła się 2 października 1919 r. w Kokorzynie. W tym roku Jubilatka skończyła 103 lata. Z tej okazji życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia, przede wszystkim zaś dużo zdrowia, sił i wytrwałości.

Zdjęcie

Załączniki:

 1. Gratulacje (plik doc 81KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

15-lecie istnienia Klubu Seniora

2022-10-21

Klub Seniora „Bursztyn” ze Starego Lubosza obchodził w dniu 11 października 2022 roku jubileusz 15-lecia istnienia klubu, a także Dzień Seniora. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy wielu lat w zdrowiu.

List gratulacyjnyZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat zasiłków w IV kwartale

2022-10-21

Terminy przelewów bankowych w IV kwartale 2022 r.

 

Rodzaj świadczenia

 

 

październik

 

listopad

 

grudzień

Świadczenia rodzinne

26.10.2022

25.11.2022

20.12.2022

Fundusz alimentacyjny

26.10.2022

25.11.2022

20.12.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

31.10.2022

30.11.2022

19.12.2022

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego 1 października

2022-09-30
Życzenia
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - podstawowe informacje

2022-09-23

17 września Prezydent RP podpisał ustawę o wsparciu odbiorców ciepła (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967)

Informujemy, że na terenie Gminy Kościan obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 (wejście od ulicy Łąkowej, pokój nr 9).

Zgodnie z treścią ustawy wniosek może złożyć gospodarstwo domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (pod uwagę będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.), których główne źródło ciepła zasilane jest: 

·         peletem drzewnym,

·         drewnem kawałkowym, 

·         skroplonym gazem LPG,

·         olejem opałowym.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany, peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

2.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

1.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

500,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

UWAGA:

Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r. oraz  zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej niż po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (plik docx 47KB)
 2. Informacka dla wnioskodawcy (plik doc 27KB)
 3. Kaluzula informacyjna (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie stypendium szkolnego

2022-09-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, pokój nr 6.

Wnioski wraz z dokumentami przyjmowane będą do dnia 15 września br.

Więcej informacji można uzyskać: tel. 65 512 35 43 wew. 22

 

Załączniki:

 1. Wniosek na stypendium (plik pdf 256KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-17

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Kościan obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, pokój nr 9.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.

Wnioski można składać:

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: /GOPSKoscian/SkrytkaESP

·         papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w godzinach: poniedziałek 8-17, wtorek – piątek 7.30-15.15.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 1319KB)
 2. Informacja dla wnioskodawcy (plik docx 13KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Bezpieczna praca za granicą"

2022-08-16
Plakat

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie dodatku węglowego

2022-08-16

Informujemy, że wnioski o "dodatek węglowy" będzie można składać niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Realizacją wniosków zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 tel. (65) 512-07-26 wew. 20 lub 26

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022r.

Po opublikowaniu Rozporządzenia komunikat o możliwości i terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie ponownie opublikowany na stronach: Gminy Kościan www.gminakoscian.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie www.koscian.gopsinfo.pl.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie dodatku węglowego

2022-08-12

Informujemy, że wnioski o dodatek węglowy składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie od środy, tj. 17 sierpnia 2022r. (pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku) do 30 listopada 2022r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-08-05

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim.

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

2022-07-29

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 261KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpieczeństwo Seniorów w Internecie

2022-07-27

Załączniki:

 1. Program (plik pdf 599KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytaie ofertowe na przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kościan

2022-07-12

Załączniki:

 1. Oferta (plik pdf 556KB)
 2. Pełnomocnictwo (plik pdf 135KB)
 3. Protokół (plik pdf 225KB)
 4. Wykaz środków (plik pdf 198KB)
 5. Wzór umowy (plik pdf 4373KB)
 6. Zapytanie ofertowe (plik pdf 4048KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

2022-07-11

Informujemy, że 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.- czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy – należy złożyć do dnia 15 lipca 2022 r.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2022/2023 (od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.)

2022-07-07

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane:

 • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną -  od dnia 

1 lipca 202 roku

 • w przypadku wniosków składanych w formie papierowej  - od dnia  

1 sierpnia 2022 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

UWAGA !!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń rodzinnych, o prawidłowe wpisywanie numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2022/2023 (od października 2022 do 30 września 2023)

2022-07-07

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że:

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane drogą elektroniczną są przyjmowane od dnia 1 lipca 2022 roku
 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o prawidłowe wpisywanie numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy przelewów bankowych w III kwartale 2022 r.

2022-07-07

 

Rodzaj świadczenia

 

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

Świadczenia rodzinne

26.07.2022

25.08.2022

26.09.2022

Fundusz alimentacyjny

26.07.2022

25.08.2022

26.09.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

29.07.2022

30.08.2022

30.09.2022

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Studiuj bez barier w Poznaniu

2022-06-15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z poznańskimi uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną i zawodową oraz wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do zdobycia wyższego wykształcenia. 

Załączniki:

 1. Informator (plik pdf 6973KB)
 2. Informacja (plik pdf 662KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd z obywatelami Ukrainy

2022-06-13

W dniu 8 czerwca 2022 r.  Wójt Gminy Kościan oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zorganizowali wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla 57 obywateli Ukrainy, mieszkających na terenie gminy Kościan.

Celem wyjazdu było miasto Wrocław i częściowe poznanie jego dorobku.

Szkoleniowy punkt wyjazdu zrealizowali wspaniali pracownicy z ramienia Komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu, st. inspektor, pan  Paweł Grabczewski oraz pani Iwona Kurzawa, przekazująca informacje  w języku ukraińskim.

Zaprogramowany cykl szkolenia był bardzo ciekawy m.in. poznanie historii budowy hali Stulecia, umieszczonej tam tzw. Iglicy, jak również zwiedzanie Japońskiego Ogrodu oraz fontanny multimedialnej.

Na zakończenie przekazu, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od przedstawicieli Straży Miejskiej we Wrocławiu breloczki odblaskowe.

Zwiedzanie afrykarium – zoo, hali Stulecia, fontanny multimedialnej i innych obiektów zrobiło duże wrażenie na ukraińskich turystach.

Wspólnie spędzony czas w tym dniu przez obywateli Ukrainy z  inspektorem Urzędu Gminy Kościan oraz  pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie  miał szczególne znaczenie dla pogłębienia integracji.

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
tel. (65)512-07-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności