ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie stypendium szkolnego

2023-09-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, pokój nr 6.

Wnioski wraz z dokumentami przyjmowane będą do dnia 15 września br.

Więcej informacji można uzyskać: tel. 65 512 35 43 wew. 22

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 256KB)
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium (plik pdf 150KB)
 3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej (plik pdf 156KB)
 4. RODO - klauzula informacyjna (plik pdf 99KB)
 5. Zaświadczenie o wysokości dochodu (plik pdf 186KB)
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (plik pdf 95KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WSTĘPNY NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

2023-08-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ogłasza wstępny nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi

razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK fizjoterapeuta;
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnik nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie osobiście lub pod numerem telefonu 65 512 35 43 wew. 22.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 września 2023 r.

 

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie Kościan środków przez Wojewodę.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dekoracje na drzwi

2023-07-25

W dniach 18 i 21 lipca br. w racockiej sali „Zacisze” odbyły się kolejne warsztaty „Twórczy Senior”. Tematem zajęć było przygotowanie dekoracji na drzwi. Podczas warsztatów Seniorki nauczyły się tworzyć stożkowe elementy z bristolu i płótna, w których zostały umieszczone kwiatowe kompozycje.

Własnoręcznie wykonana ozdoba to doskonały pomysł nie tylko na dekoracje w domu ale także na prezent dla kogoś bliskiego. Warsztaty zorganizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach programu „Jesień życia – radość bycia”. Udział w zajęciach jest dobrowolny a warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem Seniorek.     

 

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie w ramach projektu „Bezpieczna Polska”

2023-07-21

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Spotkanie prowadzone będzie w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast.

 

Spotkanie odbędzie się 24 lipca 2023 r. o godz. 15.30 w racockiej sali „Zacisze” przy ul. Kościańskiej 38.

 

Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka dotycząca m.in. zagrożeń, z jakimi seniorzy mogą się spotkać i jak się ich ustrzec, metod działania sprawców oraz sposobów jakimi się posługują, wyłudzeń przedstawicieli handlowych (pokazy towarów), fikcyjnych usług w zakresie ochrony zdrowia czy opieki lub badań, najważniejszych praw konsumenta.

 

Organizatorem spotkania jest sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Drugie życie słoika – pojemnik na przybory do szycia

2023-07-20

Nic tak nie motywuje do pracy, jak użyteczność podejmowanych działań. Warsztaty twórcze dla seniorów są tego przykładem. Członkinie Klubu Seniora „Złota Jesień” w Racocie spotykały się na zajęciach, podczas których mogły się przekonać, że zwykły słoik kryje w sobie możliwości dekoracyjne. Przy użyciu słoika, kolorowych materiałów i dekoracji udało się stworzyć ładne i jakże praktyczne pojemniki z poduszeczką na igły i szpilki oraz przybory do szycia tj. nici, tasiemki czy koronki.

Warsztaty zrealizowano w ramach programu „Jesień życia – radość bycia” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024 (od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.)

2023-07-05

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane:

 • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną -   od dnia  1 lipca 2023 roku
 • w przypadku wniosków składanych w formie papierowej  - od dnia  1 sierpnia 2023 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

UWAGA !!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń rodzinnych, o prawidłowe wpisywanie we wnioskach numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024 (od października 2023 do 30 września 2024)

2023-07-05

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że:

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane drogą elektroniczną są przyjmowane od dnia 1 lipca 2023 roku
 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o prawidłowe wpisywanie we wnioskach numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy przelewów bankowych w III kwartale 2023 r.

2023-07-03

 

Rodzaj świadczenia

 

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

Świadczenia rodzinne

26

24

25

Fundusz alimentacyjny

26

24

25

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

31

30

29

Ikonka symbolizująca artykuł

Twórcze wykorzystanie patyczków do lodów

2023-06-16

W ramach programu „Jesień życia – radość bycia” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zakończył się cykl warsztatów kreatywnego wykorzystania patyczków do lodów, które odbywały się w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Racocie. Był to czas przeznaczony na odkrywanie w sobie zdolności artystycznych, wypracowanie cierpliwości oraz pobudzenie kreatywności. Seniorki tworzyły doniczki oraz pudełka nadając drugie życie opakowaniom po produktach, które trafiłyby do kosza. Efekty zajęć można zobaczyć na załączonych zdjęciach.  

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy Kościan

2023-05-11

Wójt Gminy Kościan informuje, że od dnia 10 maja 2023r. w Urzędzie Gminy przyjmuje psycholog, który dostępny jest dla mieszkańców gminy Kościan. Psycholog udziela wsparcia psychologicznego w każdą środę miesiąca, w godzinach od 15.30 do 17.30.

Termin wizyty należy ustalić telefoniczne pod numerem telefonu 721 660 226.

Pomoc świadczona jest dla dorosłych i dzieci. Zapraszamy do korzystania z poradnictwa psychologicznego.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty tworzenia kwiatów z krepiny

2023-04-19

Dnia 18 kwietnia 2023 r. w sali „Zacisze” w Racocie odbyły się warsztaty „Twórczy Senior” obejmujące tworzenie kwiatów z krepiny. Seniorki z Klubu „Złota Jesień” przypomniały sobie etapy wykonania róż oraz samodzielnie tworzyły kolorowe kwiaty. Warsztaty kreatywnego tworzenia z krepiny odbyły się w ramach programu „Jesień życia – radość bycia” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Odnajdź radość w życiu bez dopalaczy

2023-04-14

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjno-edukacyjnym dotyczącym dopalaczy, które są produktem ubocznym stosowanych w medycynie leków psychoaktywnych bardzo popularnych zwłaszcza wśród młodzieży.

Dopalacze najlepiej omijać szerokim łukiem, ponieważ to groźne dla zdrowia, a nawet życia substancje. Czy jesteśmy świadomi szkód jakie może wyrządzić ich stosowanie?

Projekt „Otwórz się na pomoc – dopalacze” to interaktywny film poświęcony narkotykom. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to kilkuminutowy film poświęcony dopalaczom. Zadaniem widzów jest pokierowanie losem bohatera filmu – chłopaka, który zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Druga część to sekcja pt. „Prawdziwe historie”, w której przedstawiono historie nastolatków borykających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Materiał ten dostępny jest na stronie Gminy Kościan (tutaj):

Gmina Kościan, jako partner tego projektu, otwarta jest na pomoc wszystkim potrzebującym. Wsparcia udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, a także specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych, prowadzonym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegóły w załączonej ulotce.

Zdjęcie

Załączniki:

 1. Informacja (plik PDF 1841KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

2023-04-14
Zdjęcie

Załączniki:

 1. Informacja (plik doc 120KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczne życzenia

2023-04-05
Życzenia
Ikonka symbolizująca artykuł

Racockie palmy wielkanocne

2023-04-04

W miniony piątek w racockiej sali „Zacisze” odbyły się warsztaty z tworzenia palm wielkanocnych. Członkinie Klubu Seniora „Złota Jesień” z przygotowanych wcześniej kwiatków z krepiny tworzyły wielobarwne, wielkanocne palmy. W sklepach jest wiele wzorów gotowych palm wielkanocnych. Jednak dużo więcej zadowolenia sprawiło Seniorkom samodzielne wykonanie tego kluczowego symbolu Wielkanocy. Własnoręczne zrobienie wielkanocnej palmy to ciekawy pomysł na kreatywne spędzenie czasu oraz integrację.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy przelewów bankowych w II kwartale 2023 r.

2023-04-03

 

Rodzaj świadczenia

 

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne

24

24

26

Fundusz alimentacyjny

24

24

26

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

28

30

30

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

2023-03-28

Gmina Kościan po raz pierwszy przystępuje do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” –  edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.)

      lub

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany w dwóch formach::

 

 1. w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

 

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi:

 1. 210 godzin dla usług opieki wytchnnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów, wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

Program w imieniu Gminy Kościan realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2023r. prosimy o dostarczenie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 , w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.15.

 

W przypadku pytań wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 65 512 35 43, wew. 22.

 

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust.7 pkt 1 i 2 Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę  poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne. W przypadku braku takiego wskazania wybór osoby dokonywany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 5. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Załącznik nr 11 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Całkowita wartość projektu:  78.114,82 zł

Kwota dofinansowania projektu:  78.114,82 zł

 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

Zdjęcie

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia (plik pdf 224KB)
 2. Karta pomiaru (plik pdf 141KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 99KB)
 4. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 72KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Stroiki wielkanocne w Klubie Seniora Złotej Jesieni w Turwi

2023-03-27

W czwartek 23 marca br. w Bibliotece Filialnej w Turwi odbyły się warsztaty „Twórczy Senior” adresowane do członków Klubu Seniora. Wszystkie zainteresowane Panie mogły wziąć udział w warsztatach, których tematem przewodnim były stroiki wielkanocne. W pierwszej kolejności Seniorki przygotowały bazę stroików, którą stanowiły wierzbowe gałązki. Kolejno stroiki zostały przyozdobione elementami wiosenno-wielkanocnymi. Warsztaty poprowadzone zostały przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach programu pn. „Jesień życia – radość bycia”. Wykonane stroiki będą piękną dekoracją stołów podczas świątecznego spotkania Seniorów.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
tel. (65)512-07-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności