ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty tworzenia krepinowych elementów do palmy wielkanocnej

2024-02-23

W odpowiedzi na rozeznanie potrzeb i zainteresowanie członkiń Klubu Seniora "Złoty Kłos" w Choryni, wczoraj tj. 22.02.2024 r. odbyły się warsztaty twórcze. Celem spotkania było zapoznanie Pań z techniką tworzenia krokusów z krepiny. Seniorki tworzyły kolorowe płatki i pręciki. Podczas kolejnych warsztatów przygotowywane będą inne rodzaje kwiatów i listki. Z przygotowanych krepinowych elementów powstaną piękne palmy wielkanocne, które zdobić będą choryński kościół. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach adresowanego do Seniorów programu "Jesień życia - radość bycia" a odbywały się w Gościńcu w Choryni. Kolejne zajęcia zaplanowano na 29.02.2024 r. 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Kreatywne Seniorki - przedświąteczne warsztaty twórcze w Racocie

2024-02-20

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie Programu Aktywizacji i Integracji Seniorów na lata 2024-2028 pn. "Jesień życia - radość bycia" członkinie Klubu Seniora "Złota Jesień" w Racocie rozpoczęły aktywne przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Warsztaty twórcze poprzedzone zostały spotkaniem organizacyjnym, podczas którego uzgodniono zakres zajęć tak, by tematyka w pełni odpowiadała oczekiwaniom uczestniczek.

Panie zgodnie zdecydowały, iż na początek tworzone będą dekoracyjne zające na drzwi. Podczas warsztatów, które odbyły się 6 i 13 lutego 2024 r.

Seniorki przygotowywały poszczególne elementy dekoracji przy użyciu szablonów. Podczas dzisiejszych zajęć elementy te połączone zostały w całość i powstały piękne zające. Uczestniczkom dziękujemy za twórczo i sympatycznie spędzony czas. Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie i odbywały się w racockiej

sali "Zacisze".                         

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2024-02-19

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w dniach 21.02.2024 r. i 23.02.2024 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

 (wejście od ul. Łąkowej, I piętro, pokój nr 3) w godz. od 9 do 10

można skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego i policjanta. Zapraszamy!

Ikonka symbolizująca artykuł

Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie

2024-02-12

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów (plik pdf 345KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie!

2024-01-29

Dotarły do nas informacje, iż na terenie naszej gminy pojawiły się osoby podające się za pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, które proponują pomoc w załatwieniu formalności związanych z wymianą pieca lub uzyskaniem dodatku osłonowego.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż takie działania nie są prowadzone przez pracowników socjalnych GOPS Kościan.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpuszczanie do swoich domów i mieszkań osób nieznanych.

Informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie zatrudniony w tutejszym GOPS w Kościanie posiada legitymację służbową ze zdjęciem potwierdzającą jego tożsamość a pracę swoją wykonuje w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.15. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego GOPS Kościan, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem. Numery telefonów 65 512 35 43 lub 65 512 07 26.

W razie podejrzeń, że ktoś się podszywa pod pracownika GOPS Kościan należy powiadomić policję.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się także z prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji, szczególnie wśród osób starszych i samotnych by zapobiegać  sytuacjom narażania ich na ewentualne straty.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca przekazania sprawozdania z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

2024-01-26

W związku z zakończeniem realizacji Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Gmina Kościan przekazała Wojewodzie Wielkopolskiemu sprawozdanie końcowe z realizacji Programu, obejmujące rozliczenie środków Funduszu Solidarnościowego w zakresie rzeczowym i finansowym.

 

 

 

 

logo o finansowaniu
Ikonka symbolizująca artykuł

Sprawozdanie z realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

2024-01-26

Gmina Kościan w roku 2023 po raz pierwszy realizowała Program „Opieka Wytchnieniowa” –  edycja 2023, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program był finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program w imieniu Gminy Kościan realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.)

lub

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany był w dwóch formach: w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

Z pierwszej formy wsparcia skorzystało 5 osób. Udzielono wsparcia w wymiarze 840,5 godzin łącznie. Opieka wytchnieniowa w formie dziennej polegała na zapewnieniu opieki osobie niesamodzielnej tak, by w tym czasie jej opiekun faktyczny mógł odpocząć, załatwić sprawy w urzędach lub inne czynności dnia codziennego.

Z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego skorzystały 4 osoby. Usługa ta świadczona była w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, gdzie każda osoba skorzystała z pobytu w wymiarze 14 dni.

 

Program adresowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

 

Usługi w ramach programu świadczone były nieodpłatnie. Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” pochodziły z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

 

Środki przekazana przez Wojewodę na realizację Zadania: 78 017,66 zł

Środki wykorzystane na realizację zadania: 68 800,68 zł,

w tym:

- Kwota usług opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego: 36 049,16 zł

- Kwota usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego: 32 751,52 zł

 

 

Środki przekazane przez Wojewodę na koszty związane z obsługą Programu: 1 562,29 zł

Środki wykorzystane: 1 373,98 zł,

w tym:

- w ramach usług opieki wytchnieniowej  w formie pobytu dziennego: 653,00 zł

- w ramach usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego: 720,98 zł

 

Łącznie środki przekazane przez Wojewodę: 79 579,95 zł (78 017,66 zł + 1 562,29 zł)

 

Łącznie środki wydatkowane na realizację Programu: 70 174,66 zł

 

Logo o finansowaniu
Ikonka symbolizująca artykuł

Wzór wniosku na dodatek osłonowy jest już dostępny

2024-01-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że dostępny do pobrania jest wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.                                                                                       

Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15,  pokój nr 9 oraz w zakładce „Druki” na stronie:  koscian.gopsinfo.pl

 

Ikonka symbolizująca artykuł

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2024-01-15

Załączniki:

 1. Informacja (plik doc 277KB)
 2. Informacja (plik doc 277KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

2024-01-15

Załączniki:

 1. Informacja (plik doc 277KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy przelewów bankowych w I kwartale 2024 r.

2024-01-15

 

Rodzaj świadczenia

 

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne

24.01.2024

23.02.2024

22.03.2024

Fundusz alimentacyjny

24.01.2024

23.02.2024

22.03.2024

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

30.01.2024

29.02.2024

28.03.2024

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy 2024

2024-01-04

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                         o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł; osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dochód przeliczany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Wnioski można składać w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Uwaga:
Informujemy, iż  obecnie Minister Klimatu i  Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.  Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 kwietnia 2024 r., nie zostanie rozpoznany.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-12-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie uprzejmie  informuje, że w dniu  2 stycznia 2024 r. Ośrodek będzie nieczynny.

(Dzień wolny za święto 6 stycznia przypadające w sobotę).

Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczne życzenia

2023-12-20
Życzenia
Ikonka symbolizująca artykuł

Z życzeniami u najstarszych mieszkańców naszej Gminy

2023-12-19

W środę 13 grudnia 2023r. Wójt Gminy Kościan Pan Andrzej Przybyła wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Panią Bożeną Lewińską odwiedzili najstarszych mieszkańców naszej Gminy. Życzenia świąteczne wraz z upominkami trafiły do 30 Jubilatów, w tym siedemnastu 90-latków oraz trzynastu 95-latków i więcej. Wśród Szanownych Seniorów mamy

26 Pań oraz 4 Panów.

Szanownym Jubilatom życzymy dalszych lat życia w zdrowiu, otoczeniu życzliwych ludzi oraz niegasnącej pogody ducha.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty bożonarodzeniowe

2023-12-19

Grupa członkiń Klubu Seniora "Złota Jesień" w Racocie, biorąca udział w zajęciach rękodzieła artystycznego, we wtorek tj. 12.12.2023 r. spotkała się na ostatnich w tym roku warsztatach twórczych. Panie wykonywały piękne bożonarodzeniowe ozdoby. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie w zajęcia twórcze, męża jednej z Seniorek, który własnoręcznie wykonał drewniane choinki. Panie, z kolei, otrzymane w prezencie choinki w trakcie warsztatów pięknie ozdobiły. Warsztaty pn. "Twórczy Senior" odbywają się w ramach programu "Jesień życia - radość bycia", który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Jubileusz 40-lecia Klubu Seniora Pogodna Jesień w Darnowie

2023-12-19

Dnia 10 grudnia 2023 r. 40-lecie istnienia obchodził Klub Seniora "Pogodna Jesień" w Darnowie.

Z okazji jubileuszu składamy Przewodniczącej Pani Reginie Maćkowiak, całemu Zarządowi oraz wszystkim członkom podziękowania i wyrazy uznania za bogatą działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Podejmowane przez Państwa działania przyczyniły się do rozwoju naszej małej ojczyzny na przestrzeni lat, za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Życzymy satysfakcji i radości z aktywnego uczestnictwa w Klubie Seniora, dalszych sukcesów w podejmowanych inicjatywach, nieustającej radości życia i dużo siły, by każdego dnia stawiać kolejny krok i ruszać zawsze z uśmiechem naprzód.

Zdjęcie

Załączniki:

 1. Jubileusz (plik pdf 167KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej

2023-12-05

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik docx 16KB)
 2. Załącznik do ogłoszenia (plik docx 51KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe pn Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kościan poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych

2023-12-05

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 518KB)
 2. Wzór umowy (plik pdf 920KB)
 3. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik docx 17KB)
 5. RODO - oświadczenie wykonawcy (plik docx 16KB)
 6. RODO - klauzula informacyjna (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Skrzaty z włóczki

2023-11-28

W dniu dzisiejszym tj. 27.11.2023 r. odbyły się kolejne warsztaty pod hasłem "ozdoby bożonarodzeniowe" z udziałem Seniorek Klubu Złotej Jesieni w Turwi.

Tym razem Panie tworzyły zawieszki - skrzaty z włóczki. Warsztaty prowadzone były przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach programu "Jesień życia - radość bycia" a odbywały się w Filii Bibliotecznej w Turwi.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Stroiki bożonarodzeniowe na świąteczny stół

2023-11-23

We wtorkowe przedpołudnie, 21 listopada 2023 r. w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Racocie odbyły się kolejne warsztaty bożonarodzeniowe. Seniorki własnoręcznie tworzyły stroiki świąteczne z przygotowanych podczas poprzednich zajęć elementów. Uczestniczki twórczo pracowały, wykorzystując swoją pomysłowość i kreatywność. W efekcie powstały różnorodne i oryginalne stroiki bożonarodzeniowe, które ozdobią świąteczny stół lub będą piękną dekoracją okna. Warsztaty twórcze stanowią jeden z elementów programu dla Seniorów pn. „Jesień życia – radość bycia”.

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Ozdoby bożonarodzeniowe w Turwi

2023-11-23

Klub Seniora Złotej Jesieni w Turwi rozpoczął aktywne przygotowania do gwiazdkowego spotkania Seniorów, poprzez udział w zajęciach warsztatowych związanych z tworzeniem dekoracji bożonarodzeniowych. Tematem pierwszych zajęć, które odbyły się 20 listopada 2023r. było wykonywanie dekoracji wiszącej z szyszek i elementów ozdobnych. Podczas wczorajszych zajęć tj. 22 listopada 2023r. Seniorki tworzyły świąteczne choinki. Wynikiem prac Seniorek są efektowne i pomysłowe dekoracje świąteczne. Warsztaty twórcze odbywają się w ramach programu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie pn. „Jesień życia – radość bycia”.

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

IX Igrzyska Trzeciego Wieku – Racot 2023

2023-11-23

W sobotę, 18 listopada 2023 roku, w hali sportowej w Racocie odbyły się już IX Igrzyska Trzeciego Wieku, które zorganizowane zostały przez Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie we współpracy z społecznością szkolną z Zespołu Szkół w Racocie. Impreza rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Flagę olimpijską na maszt wciągnęli członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” Łagiewniki a znicz olimpijski wniósł, Marek Grześkowiak przedstawiciel Uniwersytetu Trzecie wieku w Kościanie.

Uczestnikami imprezy byli członkowie klubów seniora z gminy Kościan (13 klubów), przedstawiciele klubów seniora z miasta Kościan, Amazonki „Hipolita” z Kościana, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kościan oraz ze Wschowy. W „Igrzyskach” wzięło udział  250 osób.

Impreza miała na celu integrację poprzez wspólny udział w grach i zabawach o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Każdy uczestnik miał do zaliczenia 6 konkurencji, w których liczył się tylko udział, a nie osiągnięty wynik. Ponadto podczas imprezy 6-osobowe reprezentacje seniorów wzięły udział w turniejowych zmaganiach rzutów do kosza, strzałów na minibramkę i rzutów do celu. Zwyciężyła drużyna z Klubu Seniora „Złota Jesień” z Racotu, wyprzedzając UTW Kościan, kluby seniora z Widziszewa, Kiełczewa i Wyskoci. Puchary dla najlepszych klubów seniora ufundował Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i wzięli udział w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez organizatorów i sponsorów.

W czasie trwania imprezy można było nabyć losy loterii fantowej, z której dochód zostanie przekazany na cele charytatywne, pomoc w rehabilitacji Anety Gronowicz i Dominika Leciejewskiego.

Imprezę uświetnił pokaz grupy akrobatycznej z Racotu.

Organizacja Igrzysk finansowana była ze środków pochodzących z Powiatu Kościańskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, Szkolnego Klubu Sportowego „Jantar” Racot i sponsorów.

 

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

„KOPERTA ŻYCIA” W GMINIE KOŚCIAN

2023-11-20

Gmina Kościan, z myślą o osobach starszych, chorych i mieszkających samotnie, realizuje akcję społeczną pn. „Koperta Życia”. Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swoim stanie zdrowia czy zażywanych lekach.

Projekt „Koperta Życia” adresowany jest głównie do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i chorych, które z uwagi na swój stan zdrowia mogą wymagać interwencji służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Po „Kopertę Życia” mogą się również zgłaszać opiekunowie osób zależnych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie „Koperty Życia” zawierającej Kartę Informacyjną dotyczącą najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL oraz grupa krwi. Część medyczna dotycząca przebytych chorób, uczuleń i zażywanych leków wymaga poświadczenia lekarskiego. Wypełnioną Kartę należy włożyć do koperty i umieścić w lodówce, a jej drzwi oznaczyć specjalną nakleję. W kopercie można umieścić również inne, istotne dla zdrowia i życia informacje, np. kartę informacyjną z ostatniego pobytu w szpitalu.

Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej powinny być aktualizowane na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

„Koperta Życia” jest bezpłatna. Każda osoba zainteresowana może zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15, gdzie uzyska niezbędne informacje oraz otrzyma zestaw, na który składa się:

 • specjalnie oznaczona plastikowa koperta
 • Karta Informacyjna
 • naklejka na lodówkę 

Mamy wielką nadzieję, że realizacja projektu „Koperta Życia” pozwoli podnieść poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Informacje dotyczące projektu „Koperta Życia” można uzyskać u pracownika socjalnego Pani Kamili Kuczyńskiej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, biuro nr 6 lub pod nr tel. 65 512 35 43 wew.22.

 

InformacjaInformacja
Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczne ozdoby – stroik

2023-11-17

Do świąt jeszcze ponad miesiąc, mimo to pierwsze z cyklu świątecznych warsztatów rękodzieła artystycznego już się odbyły. Ozdoby, dekoracje i stroiki, to nieodzowny element Świąt Bożego Narodzenia, jeśli do tego wykonane są własnoręcznie, tym bardziej są cenniejsze. W listopadowych wtorkowych warsztatach uczestniczyły Seniorki Klubu Seniora „Złota Jesień” w Racocie. Podczas zajęć tworzone były poszczególne elementy, które po połączeniu tworzyć będą piękną dekorację. Warsztaty odbyły się w racockiej sali „Zacisze” a ich realizacja możliwa była poprzez prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie program pn. „Jesień życia – radość bycia”.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

2023-11-17

Przekazujemy informację Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Nadsyłanie pytań – istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

 

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 22 listopada 2023 roku,
a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

14 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora

2023-11-14

Załączniki:

 1. Życzenia (plik pdf 286KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

2023-10-31

Gmina Kościan planuje przystąpić do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 może być realizowany w dwóch formach:

 

 1. w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

 

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi:

 1. 240 godzin dla usługi opieki wytchnnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 2. 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta np. z ośrodka wsparcia czy placówek pobytu całodobowego.

 

Program w imieniu Gminy Kościan realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Kamilą Kuczyńską w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15, pokój nr 6, w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.15 lub telefonicznie 65 512 35 43, wew. 22., do dnia 10 listopada 2023 r.

 

 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-10-27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie uprzejmie  informuje, że w dniu  2 listopada 2023 r. Ośrodek będzie nieczynny.

(Dzień wolny za święto 11 listopada przypadające w sobotę).

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy przelewów bankowych w IV kwartale 2023 r.

2023-10-19

 

Rodzaj świadczenia

 

 

październik

 

listopad

 

grudzień

Świadczenia rodzinne

26

24

18

Fundusz alimentacyjny

26

24

18

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

30

30

20

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Kreatywny recykling – ozdobne pudełka

2023-10-17

W dniach 4 i 10 października 2023 r. w sali „Zacisze” w Racocie odbywały się warsztaty kreatywnego recyklingu. Członkinie racockiego Klubu Seniora tworzyły kolorowe pudełka z pojemników po żywności, nadając im drugie życie. Panie wykorzystywały kolorowe materiały i dekoracje tworząc według własnej wyobraźni. Każdy z powstałych pojemników jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Warsztaty prowadzone były w ramach programu „Jesień życia – radość bycia” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do mieszkańców Gminy Kościan – zima 2023/2024

2023-10-13

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Kościan, zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.  

Szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić  sobie bezpiecznych warunków bytowych.

W związku z powyższym   zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy  Kościan o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne.

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy  o kontakt.

Numer alarmowy: 112

Policja: 47 77 26200  lub 47 77 26211

Pogotowie ratunkowe: 999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie:  65 512 35 43     lub     65 512 07 26

 

Osoby bezdomne z terenu Gminy Kościan schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Pogotowia Społecznego w Poznaniu ul. Bydgoska 6/7.

Pamiętajmy, że Państwa aktywna postawa może uratować ludzkie życie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Seniorzy z Gminy Kościan na 12. edycji Targów VIVA SENIORZY!

2023-10-05

W miniony piątek tj. 29 września 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 12. edycja Targów „Viva Seniorzy!”, w której, jak co roku, uczestniczyli Seniorzy z Gminy Kościan. Wyjazd Seniorów na Targi zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach programu pn. „Jesień życia - radość bycia”. W wyjeździe uczestniczyło 86 członków Klubów Seniora oraz pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Podczas uroczystego otwarcia Targów wyróżniono i nagrodzono liderów działających na rzecz osób starszych w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu „Viva! Wielkopolski Senior - edycja 2023. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”.  Otwarciu imprezy towarzyszył występ Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Moniuszki, pokaz i wspólny trening TAI CHI oraz wystep chóru „Pięknie żyć” i kabaretu „Ale lipa” z Tarnowa Podgórnego.

Na odwiedzających Targi czekała profilaktyka zdrowia, badania, warsztaty rękodzieła, zajęcia ruchowe, występy oraz koncerty.  W gronie wystawców pojawiły się firmy prezentujące sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, produkty zdrowotne, medycynę naturalną, środki pielęgnacyjne i zdrową żywność, kluby seniora i organizacje działające na rzecz osób starszych. W strefie edukacyjnej można było posłuchać wykładów „Mikrokrążenie jako główna droga do zdrowia”, „Terapia, a rzeczywistość wirtualna” oraz „Instytucje i organizacje wspierające opiekę senioralną”. W strefie warsztatowej z kolei odbywały się zajęcia twórcze m.in. tworzenie finezyjnej torby na zakupy, malowanie plecaków, wyplatanie makramy czy tkackie arcydzieła. Miały miejsce również pokazy udzielania pierwszej pomocy czy marszu Nordic walking. Wśród szerokiego wachlarza propozycji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Tradycją  targów VIVA SENIORZY! są  koncerty gwiazd polskiej estrady. W tym roku w piątkowe popołudnie odbył się koncert Andrzeja Rybińskiego, który poprzedzony został pokazem tańca hula przygotowanym przez Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na sobotę zaplanowano z kolei koncert Hanny Banaszak.

Organizatorami targów odbywających się w dniach 29 i 30 września 2023r. były Międzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Wydarzenie zostało objęte Patronatem honorowym przez Pana Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO I ZASADACH PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

2023-10-03

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lampa z recyklingu

2023-10-03

Okres sierpniowo-wrześniowy dla racockich Seniorek upłynął na tworzeniu przepięknych lamp. Panie spotykały się w sali „Zacisze” by od podstaw stworzyć oryginalne oświetlenie do pokoju, ogrodu czy na taras. W pierwszej kolejności powstawały podstawy lamp ze szklanych butelek zdobionych metodą decoupage bądź sznurkiem. Kolejno warsztaty obejmowały przygotowanie kloszy przy użyciu plastikowych wiaderek po produktach spożywczych, drewnianych patyczków oraz jutowego materiału. Powstałe klosze zostały udekorowane według pomysłu i uznania każdej z Pań. Uwieńczeniem było zamontowanie oświetlenia. Efektem kilkuetapowych zajęć są piękne i niepowtarzalne a przede wszystkim samodzielnie wykonane lampy. Warsztaty zorganizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach programu „Jesień życia – radość bycia” i prowadzone były przez pracownika socjalnego. Pomysłów nie brakuje, zatem kolejne zajęcia już zostały zaplanowane.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
tel. (65)512-07-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności